Ulga termomodernizacyjna

Coraz częściej mówi się o walce z poprawą jakości powietrza oraz ograniczeniem smogu. Problem rozrasta się do tak dużej rangi, że nie jest on już zauważalny wyłącznie przez organizacje ekologiczne, ale także przez rządzących państwem. Aby zachęcić obywateli do wybierania ekologiczniejszych rozwiązań powstała w 2019 roku ulga podatkową zwana również ulgą termomodernizacyjną. Umożliwia ona odliczenie podatku dla osób rozliczających się:

 • na zasadach ogólnych (PIT-36 lub PIT-37)
 • podatkiem liniowym
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczeniu ulegają koszty poniesione na rzecz inwestycji w termomodernizację budynku jednorodzinnego, która polega na:

 • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a),
 • całkowitej lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.. Wymagane jest okazanie dokumentów poświadczających o sumie kosztów przeznaczonych na wykonanie prac.

Ulgą objęte są wyłącznie inwestycje rozpoczęte po ogłoszeniu ulgi. Wydatkami kwalifikującymi się do odliczenia są m. in.:

 • Koszty poniesione tytułem korzystania z usług związanych z realizacją przedsięwzięcia,
 • Zakup materiałów budowlanych,
 • Zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia prac.

Dla ułatwienia w zakresie stosowania ulgi mianem ,,budynku jednorodzinnego’’ określa się nie tylko budynek jednorodzinny wolnostojący, ale również budynki w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, które stanowią całość pod kątem konstrukcyjnym. Z ulgi można skorzystać, jeśli na dzień dokonania odliczenia budynek spełnia wymienione warunki oraz jeśli podatnicy nie korzystali wcześniej z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. poprzez dotacje z programów realizowanych przez NFOŚiGW. W przypadku gdy podatnik jest jedynie posiadaczem nieruchomości, nie będącym jej właścicielem, nie będzie mógł on skorzystać z ulgi.

 

Ulga termomodernizacyjna – na co przysługuje?

Przy obliczaniu wysokości ulgi brane są pod uwagę wszystkie przedsięwzięcia mające na celu poprawę wydajności energetycznej budynku. Zalicza się do nich prace takie jak:

 • Wymiana obecnego nieefektywnego źródła ciepła na nowe, spełniające obowiązujące normy,
 • Prace termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię (mniejsze koszty ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej),
 • Modernizacja budynku celem zmniejszenia zużycia energii w budynku.

Niezmiernie istotne jest aby dokładnie dokumentować każdy wydatek poniesiony w czasie inwestycji. Podstawowym dowodem poniesionych kosztów jest faktura VAT, dlatego usługi oraz materiały powinny być zakupione od czynnych podatników VAT. Faktura powinna być wystawiona na osobę, która będzie wnioskować o ulgę. Data na FV będzie uważana za datę poniesionego kosztu.

Konkretne działania i przedsięwzięcia, które podlegają uldze opisane zostały w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Do działań tych zalicza się:

 • Koszty poniesione celem zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych (np. docieplenie budynku, instalacja ciepłej wody użytkowej i ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej),
 • Wymiana zbiornika na gaz lub zbiornika na olej,
 • Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej,
 • Montaż i zakup kolektora słonecznego lub fotowoltaiki,
 • Audyt bądź analiza termograficzna budynku (działania nieobowiązkowe),
 • Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,
 • Koszty zakupu węzła cieplnego wraz z programatorem temperatury,
 • Montaż pompy ciepła, kotła olejowego kondensacyjnego,
 • Wymiana stolarki zewnętrznej (drzwi, okna),
 • Koszty zakupu kotła gazowego,
 • Regulacja i równoważenie hydrauliczne istniejącej już instalacji.
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna – ile? Wysokość odliczenia podatku.

Zwrot kosztów poniesionych przy termomodernizacji budynku może wynieść maksymalnie 53 000 złotych. Kwota dotyczy wszystkich przedsięwzięć, których dokonał podatnik w budynkach, których jest właścicielem. Więc jeżeli podatnik wykonał w dwóch budynkach prace termomodernizacyjne opiewające na wysokość 100 000 złotych, będzie mógł odliczyć maksymalnie 53 000 złotych.

Jednakże, są dobre wieści, bowiem ulga przysługuje każdemu podatnikowi z osobna. Oznacza to, że małżonkowie będący właścicielami / współwłaścicielami danego budynku, mogą odliczyć maksymalnie 106 000 złotych. Zatem w przypadku powyższego przykładu mąż może odliczyć 53 000 złotych, a małżonka pozostałe 47 000 złotych.

 

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć?

Ulga przysługuje za rok, w którym zostały poniesione wydatki. Jednakże finansowana inwestycja nie musi być zakończona w tym samym roku, w którym została rozpoczęta. Inwestycja powinna być zakończona w terminie 3 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszych wydatków. W przeciwnym wypadku podatnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej ulgi co wiąże się z doliczeniem kwot uprzednio odliczonych do przychodu za rok podatkowy, w którym wspomniany 3 letni termin upłynął.

W momencie gdy kwota odliczenia jest wyższa niż roczny przychód podatnika, resztę wydatków można odliczyć w kolejnych latach. Podatnik ma na to 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Aby móc skorzystać z ulgi wymagane jest uzupełnienie i złożenie załącznika PIT/O. Stanowi on uzupełnienie dla PIT-28, PIT-36, PIT-36L, i PIT-37.

Ulga termomodernizacyjna a program ,,Czyste Powietrze’’ i ,,Mój Prąd’’

Zarówno Program Czyste Powietrze i Mój Prąd są błędnie postrzegane jako tożsame z ulgą termomodernizacyjną. Tymczasem są to odrębne formy uzyskania dotacji, które można ze sobą łączyć.

Najważniejszą zasadą przy jednoczesnym korzystaniu z ulgi i programu ,,Czyste Powietrze’’ jest to, aby inwestycje sfinansowane dotacją nie były częścią odliczeń dokonywanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Przykład:

Pan Kamil poniósł łączny koszt celem termomodernizacji swojego budynku na kwotę 30 000 złotych. 10 000 tysięcy to wysokość dotacji otrzymanej w ramach programu ,,Czyste Powietrze’’, więc Pan Kamil w ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć pozostałe 20 000 złotych.

Podobna zasada dotyczy łączenia ulgi wraz z programem Mój prąd.

Przykład:

Pani Monika wydała łącznie 35 000 złotych na montaż instalacji fotowoltaicznej swojego budynku, a czego 5 000 złotych to koszt dofinansowania w ramach programu ,,Mój prąd’’. Pani Monika może w zeznaniu podatkowym podać kwotę 30 000 złotych tytułem ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna jest idealnym rozwiązaniem szczególnie dla osób, które z jakichś powodów nie mogli skorzystać z programów ,,Czyste Powietrze’’ i ,,Mój Prąd’’. Jest również ceniona wśród beneficjentów wcześniej wspomnianych programów. Ulga podatkowa to kolejne przedsięwzięcie mające na celu poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków.

Sprawdź również najczęściej zadawane pytania dotyczące Ulgi Termomodernizacyjnej

SPRAWDŹ, JAK MOŻEMY CI POMÓC