fbpx

Regulamin programu poleceń Energetyczny Projekt dla osób fizycznych

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Programu Poleceń („Program Rekomendacyjny”) jest Energetyczny Projekt Sp. z. o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Dobrego Pasterza, nr 21A lok. 44, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: 0000725962 NIP: 9452236390

1.2  Organizator działa na zlecenie Energetyczny Projekt Sp. z. o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Dobrego Pasterza, nr 21A lok. 44, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: 0000725962 NIP: 9452236390

1.3  Celem Programu Rekomendacyjnego jest wzrost sprzedaży produktów Energetyczny Projekt Sp. z. o. o.  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dzięki aktywnemu działaniu Podmiotów polecających w rozumieniu Regulaminu, którym przysługiwać będą premie pieniężne po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

1.4  Fundatorem premii pieniężnych wypłacanych w ramach Programu Rekomendacyjnego jest Energetyczny Projekt Sp. z. o. o.

1.5  Organizator odpowiada za czynności związane z realizacją, obsługą i wypłatą premii pieniężnej w ramach Programu Rekomendacyjnego, z zastrzeżeniem odmiennych  postanowień Regulaminu.

1.6  Zgłoszenia do Programu Rekomendacyjnego rozpoczynają się w dniu 01.09.2020 r. i będzie realizowany przez czas określony do dnia 31.12.2030 r.

1.7  Podmiot polecający może polecić więcej niż jednego Odbiorcę polecenia.

1.8  Regulamin ani Program Rekomendacyjny nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny dotyczącej zawarcia Umowy.

 

1.9  Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie, chyba że co innego wyraźnie przewidują postanowienia Regulaminu:


Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Rekomendacyjnego

Uczestnik – Podmiot polecający oraz Podmiot polecony (Odbiorca polecenia).

Obiekt – miejsce potencjalnego montażu instalacji fotowoltaicznej, kotła gazowego, kotła na pellet, pompy ciepła, lub innych produktów i usług będących w ofercie Energetyczny Projekt sp. z o.o., u Odbiorcy polecenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Premia pieniężna – kwota wypłacana na rzecz Podmiotu polecającego wyliczona na podstawie założeń opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

 1. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE REKOMENDACYJNYM

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Programie Rekomendacyjnym jest:

2.2 Wypełnienie przez Podmiot polecający oraz Podmiot polecany odpowiednich dla nich formularzy papierowych dostępnych w siedzibie Energetyczny Projekt oraz u przedstawicieli handlowych Energetyczny Projekt.

2.3  Skuteczne polecenie przez Podmiot polecający Umowy polecenia przez co należy rozumieć, doprowadzenie do zawarcia Umowy pomiędzy Energetyczny Projekt a Odbiorcą polecenia,  z uwzględnieniem pkt. 2.4.

2.4 Zawarcie Umowy pomiędzy Energetyczny Projekt a Odbiorcą polecenia uzależnione jest od warunków technicznych w Obiekcie.

2.5 Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać zgodne ze stanem faktycznym i prawnym:

 

 1. Dane Podmiotu polecającego:
  – Imię i nazwisko
  – Adres korespondencyjny
  – Numer telefonu kontaktowego (komórkowego)
  – Adres poczty e-mail

  2. Dane Podmiotu polecanego:
  – Imię i nazwisko lub nazwę (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną)
  – Adres miejsca zainstalowania instalacji (adres Obiektu)
  – Numer telefonu kontaktowego (komórkowego)
  – Numer telefonu Podmiotu polecającego (w celu weryfikacji zgłoszenia)

  2.6 Umowa Programu Poleceń musi zostać zawarta z Podmiotem polecającym, przed zawarciem umowy Kompleksowej Modernizacji z Podmiotem polecanym i zarejestrowana w systemie najpóźniej w dniu rejestracji umowy Kompleksowej Modernizacji. Zgłoszenia Podmiotów polecanych, Podmiot polecający może dokonywać na tym samym formularzu, poprzez dopisywanie kolejnych Podmiotów polecanych i przesłanie zaktualizowanego formularza w formie zdjęcia lub skanu.

2.7 Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego Podmiot polecający oraz Podmiot polecany zobowiązani są – każdy odrębnie i samodzielnie – wyrazić zgodę na:

2.8 Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu polecającego oraz Podmiotu polecanego podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Energetyczny Projekt Sp. z. o. o.  Dane osobowe zbierane są  na potrzeby Programu Rekomendacyjnego

2.9 Przesyłanie przez Energetyczny Projekt Sp. z. o. o.informacji dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego środkami komunikacji elektronicznej na adresy e-mail Podmiotu polecającego i Podmiotu polecanego podane w formularzu zgłoszeniowym.

2.10 Użycie przez Energetyczny Projekt telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przypisanych do numeru telefonu podanego w formularzu zgłoszenia w celu kontaktu z Podmiotem polecającym i Podmiotem polecanym dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego.

2.11 Podanie wszystkich wymienionych wyżej danych oraz udzielenie zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych oraz zgody na przesyłanie przez Energetyczny Projekt informacji dla celów realizacji Programu Rekomendacyjnego środkami  komunikacji elektronicznej jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udział w Programie Rekomendacyjnym. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych osobowych i ich  poprawiania.

 

3 ZASADY PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO


3.1  Podmiotowi polecającemu po spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w rozdziale 2 należeć się będzie premia pieniężna w wysokości 500 zł za każdego Uczestnika który zrealizuje i rozliczy umowę kompleksowej modernizacji nieruchomości z Organizatorem, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

3.2 Stawki nie uwzględniają podatku od przychodu uzyskanego przez Podmiot polecający od łącznego przychodu uzyskanego z premii pieniężnych osiągniętych w Programie Rekomendacyjnym. Jeżeli wysokość przychodu z Programu Rekomendacyjnego skutkować będzie powstaniem po stronie Podmiotu polecającego obowiązku podatkowego, Podmiot polecający ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek w odpowiedniej wysokości do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-8C.

3.3 Premia pieniężna wypłacana jest na rzecz Podmiotu polecającego w terminie 14 dni. Organizator skontaktuje się z Podmiotem polecającym w celu ustalenia danych do przelewu premii pieniężnej (numeru rachunku bankowego) oraz wystawienia informacji PIT-8C. 

3.4 Premia pieniężna przysługuje Podmiotowi polecającemu, który zgłosi Odbiorcę polecenia jako pierwszy. O kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina zarejestrowania formularza zgłoszeniowego Odbiorcy polecenia przez Organizatora.

3.5 Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie i niekompletne nie będą brały udziału w Programie Rekomendacyjnym po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w pkt. 4.2.

3.6 Organizator wypłaci premię pieniężną Podmiotowi polecającemu, po ziszczeniu się warunków i spełnieniu wymagań opisanych w Regulaminie a nadto po podaniu na żądanie Organizatora następujących danych: numer PESEL, nazwę właściwego dla Podmiotu polecającego urzędu skarbowego, oraz numeru rachunku bankowego na który zostanie wypłacona premia pieniężna i wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez Energetyczny Projekt.

 

 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO

4.1 Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej na adres Organizatora:

biuro@energetycznyprojekt.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Rekomendacyjny      Energetyczny Projekt” lub na adres korespondencyjny Energetyczny Projekt ul. Dobrego Pasterza     21A/44 31-416 Kraków z dopiskiem „Reklamacja – Program Rekomendacyjny Energetyczny Projekt ”

4.2 Zgłaszając reklamację Uczestnik powinien w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji.

4.3 Każda reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika.

4.4 Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom.

4.5 Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.

4.6 W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia.

 

 

5 DANE OSOBOWE

5.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Energetyczny Projekt Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 21A lok 44. 31 – 416 Kraków.

5.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu Rekomendacyjnego.

5.3 Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie pisemnej umowy powierzenia w celu związanym z realizacją Programu Rekomendacyjnego.

5.4 Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania.

 

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

6.2 Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Rekomendacyjnego Uczestnika w wypadku wykazania naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Nie wyłącza to praw Uczestnika nabytych zgodnie z Regulaminem, w szczególności prawa do premii pieniężnej.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiana ta nie naruszy praw nabytych przed zmianą Regulaminu przez Uczestników Programu. Organizator powiadomi Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowego Regulaminu Uczestnikom.

6.4 Sprawy sporne lub nieporozumienia mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji Programu Rekomendacyjnego lub powstałe w związku z nim, których nie uda się rozwiązać  polubownie, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. Za zgodą Stron spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki.