Opis programu Czyste Powietrze

Z roku na rok podejmuje się coraz więcej przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości powietrza. Jednak dotychczasowe działania są w dalszym ciągu niewystarczające. Dowodem na to jest długa lista miast z wysokim wskaźnikiem zanieczyszczonego powietrza. Problem z przekroczeniem norm czystości powietrza występuje szczególnie w momencie rozpoczęcia sezonu grzewczego.  Z pomocą szybszego uporania się problemu ze smogiem przychodzi Program Czyste Powietrze, którego zadaniem podstawowym ma być zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza poprzez rozbudowaną ofertę dofinansowań do wymiany źródeł ciepła na nowoczesne i spełniające normy emisji.

Program Czyste Powietrze zakłada również dotacje jako formę pomocy finansowej wyrównującej szanse u osób dotkniętych tzw.  ubóstwem energetycznym. Dzięki Programowi istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w realizacji wybranych inwestycji odpowiednich dla nowych wymogów dotyczących jakości powietrza.

Cel programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza, poprzez poprawę sprawności energetycznej budynków. Przewiduje on dofinansowanie w obszarze termomodernizacji budynku.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest kolejnym głównym założeniem programu. Nadmiar tych gazów ma znaczące skutki dla naszej planety. Termomodernizacja budynków ma szansę znacznie wpłynąć na ilość gazów uwalnianych do atmosfery.

Program Czyste Powietrze – do kiedy?

Do kiedy można składać wnioski? Program ,Czyste Powietrze’ został uruchomiony 19 września 2019 roku. Czas trwania programu przewidziano na 10 lat. Do końca roku 2027 przyjmowane są wnioski, kolejne dwa lata przeznaczone są na wypłatę dofinansowań (wszystkie prace objęte umową powinny zostać zakończone do 30.06.2029 r.). Na jego realizację przeznaczono aż 103 miliardy złotych.

Pierwsza zmiana regulaminu, tzw. ,,Czyste Powietrze 2.0’’ miała miejsce 15.05.2020r.

Z dniem 21.10.2020r. ruszył nabór wniosków w związku z drugą częścią Programu Czyste Powietrze (tzw. dofinansowanie podwyższone). Beneficjentami programu są osoby o niższych dochodach. Maksymalna kwota dotacji w tej części programu wynosi aż 37 tysięcy złotych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne jest okazanie zaświadczenia o zarobkach wydane przez gminę (zgodnie z adresem zamieszkania). Prośbę o wydanie takiego zaświadczenia można złożyć osobiście, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

Razem z możliwością składania wniosków do drugiej części programu pojawiło się kilka dodatkowych udogodnień. Pierwszym z nich jest kalkulator dotacji, gdzie wnioskodawca może obliczyć na jakie dofinansowanie może liczyć. Dodatkowo, wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie 6 miesięcy (pod warunkiem, że przesunięcie w czasie nie leży po stronie realizatora). Aby wydłużyć czas prac należy złożyć wniosek do właściwego WFOŚiGW, który zajmie się jego rozpatrzeniem. Zmiana ta dotyczy wszystkich umów zawartych w ramach dotychczasowych wersji programu.

Gdzie składać wnioski do programu czyste powietrze? Wniosek o dofinansowanie można złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w dowolnym momencie.

Program Czyste Powietrze –dla kogo?

Kto może starać się o dotacje z programu Czyste Powietrze? Z dofinansowania Programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych posiadających księgę wieczystą. W programie wyróżniono dwa poziomy dotacji:

Podstawowy:

W którym dochód roczny mieszkańców nie przekracza 100 tys. złotych. W przypadku uzyskiwania dochodów z kilku źródeł, są one sumowane (suma ta w dalszym ciągu nie może przekroczyć 100 tys. rocznie).

Rozszerzony:

W którym dochód miesięczny przypadający na jednego mieszkańca nie może wynosić więcej niż:

·         W przypadku gospodarstw jednoosobowych: 1960 zł

·         W przypadku gospodarstw wieloosobowych: 1600 zł

Gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, jego roczny przychód z tytułu prowadzenia owej działalności nie powinien przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnej za pracę.

Formy dofinansowania

Program Czyste Powietrze daje możliwość ze skorzystania z dwóch rodzajów pomocy finansowej: dotacji gotówkowej oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji termomodernizacji danego budynku. Takie dofinansowanie można otrzymać przed rozpoczęciem prac jak i podczas ich trwania oraz po zakończeniu (w tym przypadku rozliczeniu będą ulegać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od złożenia wniosku lub nie wcześniej niż od pierwszej zmiany regulaminu programu: 15.05.2020r.). Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest zakończenie prac nad termomodernizacją budynku w terminie do 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wysokość dotacji uzależniona jest kwalifikacji do danego poziomu dofinansowania. Na dzień dzisiejszy wyodrębniono poziom podstawowy dotacji oraz poziom rozszerzony dotacji, na którego nabór ruszył z dniem 21.10.2020r.

Program Czyste Powietrze – na co dofinansowanie?

Regulamin Programu Czyste Powietrze zawiera długą listę działań, na których realizację można otrzymać dofinansowanie. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby użytkowników, wyodrębniono dwa poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony.

Podstawowy poziom dofinansowania oraz jego możliwości:

Możliwość pierwsza:

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i wymiana na urządzenia spełniające normy ekologiczne: pompy ciepła typu powietrze-woda, gruntowa pompa ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo możliwość dofinansowania obejmuje:

·         wymiany okien i drzwi, ocieplenia domu (przedsięwzięcie pokrywa koszt materiałów oraz robocizny i demontażu),

·         zakupu i instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

·         zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,

·         wymiany starych pieców, tzw. ,,kopciuchów’’ na nowe, spełniające obecnie obowiązujące normy ekologiczne,

·         demontażu, zakupu i montażu nowej instalacji ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych),

·         dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 Maksymalna kwota dotacji: 

  • 25 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • 30 000 zł, dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Możliwość druga:

Również obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i instalację innego źródła ciepła, niż te wymienione w opcji wyżej. Dodatkowo, istnieje możliwość wykonania dodatkowych działań w zakresie termomodernizacji budynku.

Maksymalna kwota dotacji: 

  • 20 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • 25 000 zł, dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Możliwość trzecia:

Nie obejmuje ona wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe. Umożliwia za to:

·         ocieplenie przegród budowlanych, zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,

·         zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

·         wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł.

Rozszerzony poziom dofinansowania oraz jego możliwości:

O dofinansowanie w ramach rozszerzonego poziomu dofinansowania mogą ubiegać się również gminy. Wsparcie finansowane dla gmin odbywa się na zasadzie pożyczki i jest traktowane jako uzupełnienie wsparcia dla Beneficjentów, chcących skorzystać z Programu ,,Czyste powietrze’’.

Możliwość pierwsza:

Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe, które jest nieefektywne oraz:

·         zakup i instalacja kotłowni gazowej lub innego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Oprócz działań wymienionych powyżej program dopuszcza realizację dodatkowych prac, takich jak:

·         zakup i instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

·         ocieplenie przegród budowlanych (obejmuje zakres części i robocizny oraz demontażu obecnych elementów),

·         kupno i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

·         zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (kolektory słoneczne, pompy ciepła przeznaczone wyłącznie do c.w.u.; dofinansowanie obejmuje również demontaż obecnej instalacji),

·         dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji: 

  • 32 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • 37 000 zł, dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Możliwość druga:

Ta możliwość nie obejmuje wymiany obecnego źródła ciepła na nowe. Umożliwia ona natomiast wybór więcej niż jednego elementu prac wymienionych poniżej:

·         zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

·         ocieplenie przegród budowlanych (obejmuje zakres części i robocizny oraz demontażu obecnych elementów),

·         wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Maksymalna kwota dotacji: 15 000 zł.

Czyste Powietrze – ile dotacji?

Ile dofinansowania można otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze? W zależności od rodzaju wykonywanych prac w zakresie termomodernizacji budynku, kwota dofinansowania może być różna. Maksymalnie może ona wynosić nawet 30 tys. złotych w przypadku podstawowego poziomu finansowania lub 37 tys. złotych w przypadku rozszerzonego poziomu finansowania. Dla każdej z grup dotacji określono również jaki procent kosztów zostanie sfinansowany przez dotację. Wysokość wsparcia finansowego nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dotacji na dane działanie.

W tabelach poniżej zestawiono maksymalne kwoty dotacji oraz maksymalny procent dofinansowania, w zależności od rodzaju wykonywanych prac i kwalifikacji do danego poziomu dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania.

Rozszerzony poziom dofinansowania:

program czyste powietrze ile dofinansowania, czyste powietrze ile dotacji
Rozszerzony poziom dofinansowania.

Program Czyste Powietrze– jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski w sprawie otrzymania dofinansowania w ramach programu ,,Czyste Powietrze’’ można składać na 3 sposoby. W każdym ze sposobów konieczne jest jednak dostarczenie dokumentów w wersji papierowej.

Sposób 1:

Za pomocą portalu gov.pl (kliknij tutaj aby przenieść się do formularza). Skorzystanie z tej możliwości wnioskowania jest możliwe jedynie w momencie posiadania profilu zaufanego, z uwagi na konieczność weryfikacji i potwierdzenia tożsamości wnioskującego. Z uwagi na to, że na portalu znajdują się dane drażliwe – będziesz musiał samodzielnie wykonać niezbędne kroki w związku ze złożeniem dokumentów. Nie ma możliwości udostępniania swojego profilu zaufanego osobom trzecim, nawet z udzielonym pełnomocnictwem. 

Sposób 2:

Z użyciem Portalu Beneficjenta, czyli Internetowej aplikacji dostępnej na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby uzyskać dostęp do formularza, konieczna jest rejestracja konta na wspomnianym portalu. Następnie, po wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej należy przesłać go za pomocą Portalu Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Dodatkowo, wniosek z niezbędnymi załącznikami należy wydrukować, podpisać w odpowiednich miejscach oraz dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW. Korzystanie z tej opcji zdecydowanie przyspiesza proces rozpatrywania wniosku. Dzięki wygenerowaniu dokumentów z użyciem Portalu Beneficjenta, otrzymują one od razu kod kreskowy. Urzędnicy będą mogli zeskanować kod i tym samym ekspresowo wprowadzić wszystkie niezbędne dane, bez konieczności przepisywania ich ręcznie.

Sposób 3:

Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z wyżej wymienionych opcji, wniosek oraz niezbędne załączniki może złożyć wyłącznie w wersji papierowej. Istnieje możliwość osobistego dostarczenia dokumentów lub wysłania ich drogą pocztową (np. kurierem). Wnioski należy składać do odpowiedniego WFOŚiGW (lub jego odpowiedniego oddziału/gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu). Aby dokumenty zostały złożone w odpowiedni sposób, zaleca się ich wypełnienie korzystając z aktywnego formularza dostępnego na Portalu Beneficjenta, z uwagi na automatyczne wypełnianie się odpowiednich pól wniosku.

Program Czyste Powietrze złożenie wniosku  – krok po kroku

Rejestracja konta na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie odpowiedniego WFOŚiGW Pobranie wniosku w PDF (należy wypełnić go elektronicznie przed wydrukowaniem) Wypełnienie i weryfikacja wniosku Złożenie wniosku na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta Wydruk wniosku i niezbędnych załączników Podpisanie dokumentów Dostarczenie ich do odpowiedniego WFOŚiGW (lub jego odpowiedniego oddziału/gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu)

WAŻNE!!!

Podczas całego procesu wymagane jest od beneficjenta posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz konta bankowego. Na adres mailowy przychodzą komunikaty dotyczące przyjęcia lub odrzucenia wniosku (nie ma możliwości sprawdzenia komunikatów na Portalu Beneficjenta). Dofinansowanie wypłacane jest wyłącznie przelewem, do którego potrzebne jest konto bankowe (konto powinno być założone na wnioskodawcę).

Czas rozpatrywania wniosku

Wnioski o wsparcie finansowe rozpatruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. W Programie ,,Czyste Powietrze 2.0’’ (po zmianie regulaminu w dniu 15.05.2020r.) skrócono czas rozpatrywania wniosku z 90 dni na 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia go do WFOŚiG w papierowej wersji. W przypadku zauważenia przez wnioskodawcę błędu w wypełnionych dokumentach, ma on możliwość ich jednorazowej korekty. Uzupełnienie bądź korekta może wydłużyć czas rozpatrywania wniosku o kolejne 30 dni. W przypadku gdy WFOŚiG zgłosi nieprawidłowość w wypełnionym formularzu, wnioskodawca ma 10 dni roboczych na jego korektę, co jednocześnie wydłuża czas rozpatrywania wniosku o czas związany z dokonywaniem owych poprawek. Dlatego coraz więcej osób korzysta z wykwalifikowanych doradców, którzy po wykonaniu szczegółowego audytu energetycznego wyręczają beneficjenta we wszystkich czynnościach prowadzących do uzyskania dofinansowania.

Program Czyste Powietrze – wymagania i warunki jakie trzeba spełnić

W ramach Programu Czyste Powietrze opracowano odpowiednie wymagania techniczne dla urządzeń, wyrobów budowlanych oraz wykonywanych prac. Modernizowana stolarka zewnętrzna powinna spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych (WT2021) obowiązujących od dnia 31.12.2020r. Wymieniane źródła ciepła powinny posiadać odpowiednią klasę energetyczną (minimum A+ lub A++ w przypadku urządzeń o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) bądź spełniać wymogi 5 klasy ekoprojektu (EcoDesign).

Do jakich prac kwalifikuje się budynek?

Poniższa tabela zestawia możliwości, z których można skorzystać w Programie Czyste Powietrze. Opcja wymiany obecnego źródła ciepła na paliwo stałe jest możliwa jedynie w przypadku gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci lub gdy takie działanie jest nieopłacalne.

czyste powietrze na co dofinansowanie, program czyste powietrze dla kogo
Tabela: do jakich prac kwalifikuje się budynek?

 

Dofinansowanie w postaci częściowej spłaty kredytu

Termomodernizacja budynku i wymiana obecnego nieefektywnego źródła wiąże się z inwestycją, na której realizację nie każdy może sobie od ręki pozwolić. Projekt Czyste Powietrze wyszedł naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów i umożliwił dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Projekt Energetyczny wraz z partnerami finansowymi przygotował kilka opcji w zależności od wielkości kredytu, jego oprocentowania i czasu trwania. Listę naszych partnerów oraz szczegóły dotyczące finansowania znajdziesz tutaj.

Audyt energetyczny – dlaczego jest potrzebny?

Zanim dojdzie do realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia w kierunku termomodernizacji budynku lub wymiany obecnego źródła ciepła na nowe, należy dokładnie zweryfikować do jakich prac będzie kwalifikował się nasz budynek oraz oszacować z jakiego rzędu koszty będziemy ponosić. Ponadto, należy upewnić się czy nasz budynek wymaga docieplenia aby spełnić Warunki Techniczne (WT2021). Dlaczego warto skorzystać z audytu? Ponieważ jest to koszt w 100% zwracany do kwoty maksymalnie 1000 zł, a wytycznych, na które należy zwrócić uwagę jest na tyle dużo, że nietrudno o czymś zapomnieć lub pominąć istotne kwestie. Mało kto jest specjalistą w dziedzinie instalacji ciepłowniczych i ogrzewnictwa, dlatego w tym przypadku warto zwrócić się po pomoc do profesjonalistów, którzy wyręczają beneficjenta z czynności prowadzących do uzyskania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze.

 Co zrobi za Ciebie Energetyczny Projekt i dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy

Nasz zespół składa się z szeregu wykształconych i wykwalifikowanych doradców, którzy poza dobrze wykonaną pracą cenią sobie równie wysoko zadowolenie klienta. Z nami zyskujesz gwarancję, że prace termomodernizacyjne w Twoim budynku zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu oraz dostosują planowane prace i materiały eksploatacyjne w zależności od potrzeb energetycznych budynku. Analiza energetyczna daje możliwość zaplanowania kosztorysu prac, z uwzględnieniem możliwie najniższych kosztów przedsięwzięcia. Nasi konsultanci przedstawią korzyści wynikające z wprowadzanych zmian, opierając się na obliczeniach realnych kosztów jakie będziesz ponosił po zrealizowaniu inwestycji.

Wypełnij formularz kontaktowy i zamów bezpłatną konsultację. Oddzwonimy!

Sprawdź również najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze

NIE ZWLEKAJ! JUŻ DZIŚ UMÓW

BEZPŁATNY AUDYT I WYCENĘ PROJEKTU